ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΦΑΚΕΛΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Δικαιολογητικά για την χορήγηση Ιατρικής Γνωμάτευσης και αντιγράφων ιατρικού φακέλου, επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο για αναλυτικές πληροφορίες:

Δικαιολογητικά για την χορήγηση Ιατρικής Γνωμάτευσης και αντιγράφων ιατρικού φακέλου

Το Νοσοκομείο οφείλει να εκδώσει το Πιστοποιητικό ή τη Βεβαίωση Νοσηλείας ή να παραδώσει το αντίγραφο του ιατρικού φακέλου μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Πρωτόκολλου του Νοσοκομείου μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει κάθε φορά η νομοθεσία.

Η χρήση του ιατρικού φακέλου και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται, οφείλεται να γίνεται με τη δέουσα εμπιστευτικότητα ως ορίζει ο νόμος.

Η παραλαβή του Πιστοποιητικού ή της Βεβαίωσης Νοσηλείας ή του αντίγραφου του Ιατρικού φακέλου γίνεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με την επίδειξη της ταυτότητάς του (ή οποιουδήποτε άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου).

Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή κηδεμόνας του δεν είναι σε θέση είτε να αιτηθεί είτε να παραλάβει το Πιστοποιητικό ή τη Βεβαίωση Νοσηλείας ή το αντίγραφο του Ιατρικού φακέλου, τότε δύναται να το κάνει στη θέση του ένα άτομο εξουσιοδοτημένο βάση νόμου από τον ίδιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο ή κηδεμόνα του.

Η εξουσιοδότηση μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr , σε κάποιο ΚΕΠ ή σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.