Λίστα Χειρουργείου

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση με αριθμό πρωτοκόλλου Α3α/οικ 23.12.2016, στο Νοσοκομείο έχει καταρτιστεί και λειτουργεί Λίστα Χειρουργείου για τους ασθενείς. Οι ασθενείς που θεωρούν ότι παραβιάζεται η σειρά προτεραιότητας μπορούν να υποβάλλουν καταγγελία στο Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη το οποίο λειτουργεί στο Νοσοκομείο.


ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ - 17-06-2024

ΛΙΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Πίνακας ορισμού των κατηγοριών των χειρουργικών επεμβάσεων, με βάση την εκτιμώμενη δυνατότητα χρόνου αναμονής

Κατηγορία -> Εκτίμηση περιστατικών -> Εκτιμώμενος χρόνος αναμονής μέχρι την πραγματοποίηση της επέμβασης
1 -> Περιστατικά που έχουν γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση επηρεάζει το αποτέλεσμα -> Μέχρι 2 εβδομάδες
2 -> Περιστατικά με δυνητικά γρήγορη εξέλιξη και η καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα -> 3-6 εβδομάδες
3 -> Περιστατικά με έντονα συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη -> 7-12 εβδομάδες
4 -> Περιστατικά με ήπια/μέτρια συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη -> 12-24 εβδομάδες
5 -> Περιστατικά χωρίς συμπτώματα ή δυσλειτουργία, χωρίς γρήγορη εξέλιξη -> 24 εβδομάδες και πάνω