Διοικητική | Οικονομική Υπηρεσία

DOY_Banner


Η Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και βρίσκεται στον 1ο όροφο της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου.
follow url Προϊσταμένη: watch Μιχαηλούλα Κάρτου | Π.Ε. Διοικητικού


Η Διοικητική Υπηρεσία διαρθρώνεται σε 2 Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως:

http://laurier-optical.com/locations/?wpsl-search-input=G4A Υποδιεύθυνση | Διοικητικού

Υποδιεύθυνση |Τεχνικού


Η Υποδιεύθυνση Διοικητικού διαρθρώνεται σε 6 Τμήματα ως ακολούθως:

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Τμήμα Γραμματείας

Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών

Τμήμα Κίνησης Ασθενών

Τμήμα Οικονομικού

Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού


Η Υποδιεύθυνση Τεχνικού διαρθρώνεται σε 2 Τμήματα ως ακολούθως:

Τμήμα Τεχνικού

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας


Προσωπικό με σχέση έμμισθης εντολής: Σοφία Αποστολάκη | Δικηγόρος


Οργανόγραμμα Διοικητικής Υπηρεσίας (Interactive)


DOY_Banner