ΝΕΑ | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε εδώ όλες τις ανακοινώσεις με χρονολογική σειρά Επιλέξτε κατηγορία για να δείτε τις ανακοινώσεις που σας ενδιαφέρουν

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Το Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου
ΕΣΥ επί θητεία για το Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» ως εξής:

Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ – ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Για το Α΄ Χειμερινό εξάμηνο για το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, οι αιτήσεις επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων θα υποβάλλονται από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2017.
Πληροφορίες από 1 Σεπτεμβρίου 2017 καθημερινά 08:00 – 14:00 μ.μ, στα Γραφεία του Δημόσιου Ι.Ε.Κ : Νηλείας 13 Αστέρια Αγριάς, 37300 Βόλος.
Τηλέφωνο & Fax: 24280 92200.

Περισσότερα

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

Προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες»

Περισσότερα

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης

Το Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προκηρύσσει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων φύλαξης των κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», που εδρεύει στο Δήμο Βόλου του Νομού Μαγνησίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134, T.K. 38222- Βόλος, απευθύνοντάς την στη ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ του Νοσοκομείου (τηλ. επικοινωνίας : 2421351223-1224-1226).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον στο κατάστημα του Γ.Ν. Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόλου, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας Πολυμέρη 134 – 1ος Όροφος Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Τηλ. 242135-1223 – 1224 β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων – Ορ. Χρόνου ΣΟΧ
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ-3 | 2017 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΟΧ-7

Περισσότερα

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Το Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ – «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Α΄ – ΘΕΣΗ 1

ΦΟΡΕΑΣ: Γ.Ν.ΒΟΛΟΥ – «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ – ΘΕΣΗ 1

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 14/7/2017 έως και 2/8/2017.

Περισσότερα