Αρχείο για February 2017

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ», ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο».

Διαβάστε προσεκτικά τις Ανακοινώσεις και το Παράρτημα με τις οδηγίες.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΟΔΗΓΙΕΣ


Στη συνέχεια συμπληρώστε το επισυναπτομενο Έντυπο Αίτησης ΣΟΧ.4

ΕΝΤΥΠΟ – ΑΙΤΗΣΗΣ (ΣΟΧ.4)

Περισσότερα