Αρχείο για May 2016

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Προκήρυξη θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ

Το Γ.Ν.Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προκηρύσσει την πλήρωση οκτώ (8) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία.
Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Βόλου «Αχιλλοπούλειο» σε τρία (3) αντίγραφα, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών, ήτοι από 4/6/2016 έως και 23/6/2016.

Περισσότερα